فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

شیوه پسندیده

درس حضرت امام (ره) در نجف شلوغ بود و جمعیت زیادی در درس ایشان حاضر می شدند. ما هم در درس آقایان دیگر حاضر می شدیم. اما رفتار و شیوه امام خیلی مورد پسند بود، ما در آن وقت جوان بودیم و لذا کسانی نوعاً در درس ایشان حضور پیدا می کردند که در سیاست طرفدار ایشان بودند.
آیت الله علی اصغر معصومی کیهان ش 17294

فعلاً روز مبارزه است

در دوران مبارزه که بحث طرفداری و یا مخالفت با مرحوم دکتر شریعتی در ایران خیلی رواج داشت به نجف مشرف شدم خدمت امام رسیدم.
امام از اوضاع و احوال ایران جویا شدند. خبرها را عرض کردم و مشکل فوق را هم گفتم و از امام خواستم دستوری دهند تا غائله مخالفت یا موافقت با دکتر شریعتی ختم شود. امام فرمودند: از من چیزی نقل نکن. سپس فرمودند: فعلا روز مبارزه (با شاه) است.
سید صادق شمس الدین واعظ کیهان ش 17001

بر حذر باشید

وقتی حوزه در فصل تابستان یا در ایام محرم تعطیل می شد امام نصایحی به طلبه ها می کردند از جمله روزی فرمودند:
شما به شهرهایتان که می روید، دین را تبلیغ کنید. از موضعگیری برخاسته از نفسانیات بر حذر باشید. از اینکه چیزی را که نمی دانید بعنوان دین نقل کنید بر حذر باشید و آنچه واقعیت است را به مردم بگویید.
آیت الله امامی کاشانی کیهان ش 16950