فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

اینگونه مساجد را باید احیا کرد

امام در یکی از سفرهایشان که مصادف با ماه مبارک رمضان بود، در مسجدی دور افتاده، متروک و بسیار کوچک - که بیش از یک اتاق گلی نداشت - به اقامه نماز جماعت می پرداختند. این در حالی بود که عده ای از علما به ایشان پیشنهاد کردند که در مسجد جامع شهر اقامه جماعت کنند. اما آن بزرگوار قبول نکردند و فرمودند: در مسجد جامع کسی هست که اقامه جماعت کند، ولی در این مسجد کسی نیست که اقامه جماعت کند. از این رو این مسجد را باید احیا کرد.
آیت الله توسلی کیهان ش 17027

خود را تحمیل نمی کرد

نمی خواهم برای آنها تکلیف ایجاد شود

مسئولین کشور هر دو سه هفته یکبار در منزل ما جلسه داشتند. حضرت امام هم به این جلسات می آمدند. مدتی می نشستند و صحبتهایی هم می کردند. بعد که امام می رفتند، شام میهمانان داده می شد.
امام برای شام نمی ماندند. گاهی من به امام می گفتم که شما چرا نمی نشینید می گفتند:
برای آنها تکلیف ایجاد می شود. آنها اینطوری راحت ترند. من احساس می کنم آنها در حضور من راحت نیستند.
فاطمه طباطبایی کیهان ش 16969