فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

از پزشکان ایرانی استفاده شود

در دوران بیماری و معالجاتی که در مورد امام صورت می گرفت. امام تاکید فراوان داشتند که برای درمان ایشان فقط از پزشکان ایرانی استفاده شود.
مرحوم حاج احمد آقا از قول امام نقل و تاکید می کردند که: در تصمیمات درمانی، ایشان را فقط به عنوان فردی از آحاد مردم ایران به نام مصطفوی در نظر بگیرند.
دکتر منوچهر دوایی کیهان ش 16695

اینگونه مساجد را باید احیا کرد

امام در یکی از سفرهایشان که مصادف با ماه مبارک رمضان بود، در مسجدی دور افتاده، متروک و بسیار کوچک - که بیش از یک اتاق گلی نداشت - به اقامه نماز جماعت می پرداختند. این در حالی بود که عده ای از علما به ایشان پیشنهاد کردند که در مسجد جامع شهر اقامه جماعت کنند. اما آن بزرگوار قبول نکردند و فرمودند: در مسجد جامع کسی هست که اقامه جماعت کند، ولی در این مسجد کسی نیست که اقامه جماعت کند. از این رو این مسجد را باید احیا کرد.
آیت الله توسلی کیهان ش 17027

خود را تحمیل نمی کرد