فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

احتمال ضرر می دهی، جمع کن

از حرم می آمدیم. من خدمت ایشان بودم عرض کردم که آقا! سیگار ضرر دارد؟
امام فرمودند: مرحوم میرزا (ظاهراً میرزای شیرازی) پیپ می کشیدند و کسی خدمتشان رفته بود، دیده بود دورادور منقل ایشان پیپ چیده شده. آن فرد به مرحوم میرزا عرض کرده بود که اینها ضرر ندارد؟ آقا فرموده بود: احتمال ضرر می دهی؟ گفته بود بله. گفت جمع کن. این حرف امام در من چنان اثر گذاشت که سیگارم را در جیب گذاشتم و دیگر نکشیدم و همه کسالت هایی که در اثر کشیدن سیگار داشتم به برکت نفس امام برطرف شد.
حجت الاسلام عبدالعلی قرهی کیهان ش 16985

انگشتر طلا را از دستت بیرون بیاور

در جلسه ای که در مسجدی تشکیل شده بود امام بلند شد و به طرف جوانی که کنار من نشسته بود آمدند و به او فرمودند:
این انگشتری که دستت هست، اگر انگشتر طلاست بیرون بیاور!
حجت الاسلام محمد مؤمن کیهان ش 16932

دوری از اشتهار