فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

مزاح

در زندان ورزیده می شود

وقتی آقای شیخ فضل الله خوانساری برای ملاقات با امام به ترکیه رفته بودند و جریانات و اخبار ایران را به امام رساندند حاج آقا مصطفی فرزند امام در زندان بود. وقتی به امام گفته بود که حاج آقا مصطفی را ساواک دستگیر کرده و به زندان برده است امام فرموده بودند: خیلی خوب شد، برای اینکه مصطفی در زندان ورزیده می شود!
مرحوم آیت الله پسندیده کیهان ش 17239

این آقایان عکاس ها

بعد از بازگشت حضرت امام (ره) به قم، اولین بازدید ایشان از آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) بود که من توفیق حضور در آن جلسه نورانی را پیدا کردم. در این جلسه عده ای از عکاسان وارد شدند که شور و شوقی زایدالوصف داشتند و این شاید به خاطر اولین جایی بود که امام شروع به بازدید کرده بودند. در این دیدار آیت الله العظمی گلپایگانی فرمودند: عکس نمی خواهیم. امام فرمودند: آقا! این آقایان عکاس ها نه مقلد من هستند نه مقلد شما.
از این گفتار ملیح مرحوم امام (ره) مرحوم آیت الله گلپایگانی خندان شدند و عکاس ها هم شروع به گرفتن عکس کردند.
آیت الله علی کریمی جهرمی کیهان ش 17328