فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

سعی می کردند زودتر سلام کنند.

من هر وقت وارد اتاق امام می شدم به ایشان سلام می کردم ولی امام سعی می کردند زودتر به من سلام کنند و من هم جواب می دادم.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 242

جوانی و عبادت

عبادت را در جوانی انجام بده

هر وقت خدمت امام می رسیدم مرا نصیحت می کردند. یکروز به من فرمودند: فکر نکن که موقع پیری زمان عبادت است. عبادت را هم در جوانی انجام بده.
امام با این تفکر که اگر در جوانی گناه کنیم در پیری فرصت جبران آن را داریم صد در صد مخالف بودند.
علی اشراقی کیهان ش 16945