فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

غیبت

در مجالس غیبت شرکت نکنید

یکروز قبل از اینکه امام به بیمارستان بروند توصیه ای در مورد غیبت کردند. ایشان نمی گفتند غیبت نکنید چون آن را نباید بکنیم، بلکه می گفتند سعی کنید حتی در مجالسی که غیبت می شود شرکت نکنید، اما در پرهیز از غیبت و مسخره کردن خیلی تاکید داشتند. توصیه دیگر اهمیت دادن به نماز اول وقت بود.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 59

این زبان...

خرداد ماه بود که بحث غیبت ادامه داشت و سال تحصیلی طلاب به اتمام رسید. بعضی از دوستان در همان پایان جلسه درس که در مسجد سلماسی قم بود از حضرت امام تقاضا کردند که آنها را نصیحتی بفرمایند. ایشان بیدرنگ فرمودند: آقا همه اینها که خواندیم (درس غیبت) نصیحت بود این زبانی را که از اینجا تا نجف دراز می کنی و غیبت بعضی افراد را می کنی همین زبان در روز قیامت ظهور خواهد کرد و زیر پای اهل محشر خواهد بود و از روی آن عبور خواهند کرد. ایشان با چنان صلابت و یقینی این عبارات را بیان کردند که تقریبا همه اهل مجلس زار زار گریستند.
حجت الاسلام احمد احمدی کیهان ش 16964