فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

گناه دیگر تو بی نظمی است

روزی از دانشگاه به خانه آمدم و در حالی که سر و وضع مرتبی نداشتم مستقیماً خدمت امام رفتم هم لباسم سیاه بود و هم کفشهایم خاکی، امام همانطور که در حیات قدم می زدند، اخمی کردند و از من پرسیدند: چرا با این قیافه به دانشگاه می روی؟ من به شوخی گفتم: در دانشگاه جمهوری اسلامیتان با وضعی بهتر از این نمی شود رفت. امام گفتند: تو دو گناه کردی. یکی اینکه ریاکار هستی و می خواهی بگویی که من آنقدر استطاعت مالی ندارم که یک جفت کفش بخرم، گناه دیگر تو بی نظمی است که خلاف شرع و قانون اسلامی است. من گفتم اگر بخواهی با سر و وضع مرتب تری به دانشگاه بروم شاید از من ایراد بگیرند. امام فرمودند: اگر خواستند ایراد بگیرند، بگو خمینی گفته باید مرتب به دانشگاه بروی.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 2، ص 34.

غیبت

در مجالس غیبت شرکت نکنید

یکروز قبل از اینکه امام به بیمارستان بروند توصیه ای در مورد غیبت کردند. ایشان نمی گفتند غیبت نکنید چون آن را نباید بکنیم، بلکه می گفتند سعی کنید حتی در مجالسی که غیبت می شود شرکت نکنید، اما در پرهیز از غیبت و مسخره کردن خیلی تاکید داشتند. توصیه دیگر اهمیت دادن به نماز اول وقت بود.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 59