فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

بدرقه علما

به اتفاق جمعی از دوستان به منزل امام رفتیم. یکی از علما نزد ایشان بود. چون لحظه ورود ما با رفتن آن عالم همزمان می شد، امام دیدند اگر به ما اجازه ورود دهند، بدرقه و احترام لازم از آن عالم انجام نخواهد شد. رو به ما کرده و فرمودند: همان جا بایستید. سپس آن عالم را بدرقه کردند و آنگاه به ما اجازه ورود دادند.
محمد رضا حکیمی کیهان ش 17231

خیلی استفاده کردم

بعد از وفات مرحوم آقای حائری، آیت الله بروجردی به قم آمدند و امام با اینکه از نظر علمی در سطح بالایی قرار داشتند برای ترویج از آقای بروجردی به درس ایشان می رفتند و می گفتند: من از درس آقای بروجردی خیلی استفاده کردم.
مرحوم آیت الله پسندیده - پا به پای آفتاب ج 1،ص 29

احترام برادر بزرگتر در حد یک استاد

بارها و بارها شاهد احترام بیش از حد امام نسبت به آیت الله پسندیده بودیم. ایشان به عنوان برادر بزرگتر و استاد امام در دوران کودکی و نوجوانی در حد یک استاد و شبیه یک پدر، مورد احترام امام قرار می گرفت. مجلس انس امام با برادر بزرگترشان به دور از مسائل سیاسی و رهبری جهان اسلام، احوالپرسی و تفحص از مشکلات احتمالی برادر بود. در این حال شنیدن مسائل عادی زندگی و چکه کردن شیر آب و خرابی دستشویی منزل ایشان برای امام کاملا قابل تحمل بود.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1،ص 13