فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

احترام به بزرگان

دست او را بوسیدم

امام (ره) برای تکمیل مراتب فقه و اصول، با افراد فاضل و بزرگان حوزه بحث مشترک داشتند و سالها در بحث مشترکی که به وسیله آیت الله صدر و آیت الله زنجانی منعقد بود، شرکت می کردند. خود ایشان در این باره می فرمودند:
روزی که در مباحثه، نوعی تندی میان من و مرحوم آیت الله زنجانی رخ داد. من به خاطر کبر سن و عظمت مرحوم زنجانی دست او را بوسیدم.
آیت الله جعفر سبحانی کیهان ش 16916

بدرقه علما

به اتفاق جمعی از دوستان به منزل امام رفتیم. یکی از علما نزد ایشان بود. چون لحظه ورود ما با رفتن آن عالم همزمان می شد، امام دیدند اگر به ما اجازه ورود دهند، بدرقه و احترام لازم از آن عالم انجام نخواهد شد. رو به ما کرده و فرمودند: همان جا بایستید. سپس آن عالم را بدرقه کردند و آنگاه به ما اجازه ورود دادند.
محمد رضا حکیمی کیهان ش 17231