فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

شب را تقسیم بندی می کردند

خانم تعریف می کردند که چون بچه هایشان شبها خیلی گریه می کردند و تا صبح بیدار می ماندند؛ امام شب را تقسیم کرده بودند؛ یعنی مثلا دو ساعت خودشان از بچه ها نگهداری می کردند و خانم می خوابیدند و دو ساعت خود می خوابیدند و خانم بچه ها را نگهداری می کرد. روزها بعد از تمام شدن درس، امام ساعتی را به بازی با بچه ها اختصاص می دادند تا کمک در تربیت بچه ها باشند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1،ص 71

احترام به بزرگان

دست او را بوسیدم

امام (ره) برای تکمیل مراتب فقه و اصول، با افراد فاضل و بزرگان حوزه بحث مشترک داشتند و سالها در بحث مشترکی که به وسیله آیت الله صدر و آیت الله زنجانی منعقد بود، شرکت می کردند. خود ایشان در این باره می فرمودند:
روزی که در مباحثه، نوعی تندی میان من و مرحوم آیت الله زنجانی رخ داد. من به خاطر کبر سن و عظمت مرحوم زنجانی دست او را بوسیدم.
آیت الله جعفر سبحانی کیهان ش 16916