فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

پیامبرگونه رفتار می کردند

برخورد امام با خانواده شان پیامبرگونه بود. بعد از ظهرها که می شد خانواده امام، نوه ها، دخترها و عروسها می آمدند و دور ایشان می نشستند و چنان با امام گرم می گرفتند و شوخی و مزاح می کردند که تصور چنین حالتی برای یک رهبر سیاسی با آن همه مشغله شاید غیر ممکن است.
من بعضی از روزها شاهد بودم که امام با این سن و سال و مشغله کاری با علی بازی می کرد. ایشان یک طرف اتاق می ایستاد و علی طرف دیگر و با علی توپ بازی می کرد.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 20

در منزل، امر و نهی نمی کردند

امام در عین قاطعیت در امور، بسیار متواضع بودند. هیچ گاه در منزل به اهل خانه امر و نهی نمی کردند، کارهای شخصی خود را شخصاً انجام می دادند. ایشان برای یک لیوان آب به کسی فرمان نمی دادند و همواره احترام خاصی برای همسرشان قائل بودند ایشان هر گاه به مجلسی وارد می شدند به همگان سلام می کردند و حتی اهل منزل ایشان نیز کمتر توانستند در این کار از امام پیشی بگیرند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 65

شب را تقسیم بندی می کردند

خانم تعریف می کردند که چون بچه هایشان شبها خیلی گریه می کردند و تا صبح بیدار می ماندند؛ امام شب را تقسیم کرده بودند؛ یعنی مثلا دو ساعت خودشان از بچه ها نگهداری می کردند و خانم می خوابیدند و دو ساعت خود می خوابیدند و خانم بچه ها را نگهداری می کرد. روزها بعد از تمام شدن درس، امام ساعتی را به بازی با بچه ها اختصاص می دادند تا کمک در تربیت بچه ها باشند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1،ص 71