فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

کار به خانم نمی گفتند

امام تا آخر عمرشان هرگز به خانم نگفتند: یک لیوان آب به من بده. امام خودشان مکرراً این کار را برای خانم انجام می دادند. مثلا گاهی می دانستند خانم فراموش می کنند قرصشان را بخورند، به ایشان یادآوری می کردند.
فاطمه طباطبایی کیهان ش 16677

بروید پیش مادرتان

یک زمانی هم آقا بیمار بودند و هم خانم. ما معمولا دو سه نفر بودیم. اگر یکی از ما نزد امام می ماند فوراً می گفتند: من کسی را نمی خواهم، بروید پیش مادرتان و با اوقات تلخی ما را از اتاق بیرون می کردند که خانم تنها نمانند.
فریده مصطفوی کیهان ش 16566

خودشان سحری درست می کردند

در شب های غیر ماه رمضان که قرار نبود کسی دیگر روزه بگیرد، ایشان هیچ کس را بیدار نمی کردند. خودشان سماور را روشن می کردند و چای درست می کردند و معمولا یک تخم مرغ، سحری ایشان بود.
زهرا مصطفوی - شاهد بانوان - ش 148