فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

به تربیت فرزندان اهمیت می دادند

امام نقش مادر را در خانه خیلی تعیین کننده می دانستند و به تربیت فرزندان خیلی اهمیت می دادند.
گاهی که ما شوخی می کردیم و می گفتیم: پس زن باید همیشه در خانه بماند؟ می گفتند:
شما خانه را کم نگیرید، تربیت بچه ها کم نیست. اگر کسی بتواند یک نفر را تربیت کند، خدمت بزرگی به جامعه کرده است.
امام معتقد بودند که تربیت فرزندان از مرد برنمی آید و این کار دقیقاً به زن بستگی دارد، چون عاطفه زن بیشتر است و قوام خانواده هم باید بر اساس عاطفه و محبت باشد.
فاطمه طباطبایی کیهان ش 16683

کار به خانم نمی گفتند

امام تا آخر عمرشان هرگز به خانم نگفتند: یک لیوان آب به من بده. امام خودشان مکرراً این کار را برای خانم انجام می دادند. مثلا گاهی می دانستند خانم فراموش می کنند قرصشان را بخورند، به ایشان یادآوری می کردند.
فاطمه طباطبایی کیهان ش 16677

بروید پیش مادرتان

یک زمانی هم آقا بیمار بودند و هم خانم. ما معمولا دو سه نفر بودیم. اگر یکی از ما نزد امام می ماند فوراً می گفتند: من کسی را نمی خواهم، بروید پیش مادرتان و با اوقات تلخی ما را از اتاق بیرون می کردند که خانم تنها نمانند.
فریده مصطفوی کیهان ش 16566