فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

تاثیر نفس

امام تاثیر نفس عجیبی داشتند. وقتی مباحث اخلاقی را به میان می کشیدند و مطرح می کردند اغلب شاگردان ایشان منقلب می شدند و اشکهایشان جاری می شد.
بعضی ها هم با صدای بلند گریه می کردند.
آیت الله محمد مهدی ربانی املشی کیهان ش 17067

شجاعت و صلابت امام

من تا به حال از کسی و چیزی نترسیده ام

امام از هیچ تهدید و از هیچ مسأله ای خوف و ترس نداشتند. در حرکتی که می کردند هیچ وحشتی از اینکه مسائلی ممکن است رخ دهد در وجود ایشان نبود یکبار فرمودند:
من تا به حال از کسی و از چیزی به هیچ وجه نترسیدم، و در من خوف راه پیدا نکرد.
آیت الله فاضل لنکرانی کیهان ش 17048