فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

سرهنگ محافظ مجذوب شده بود

در دوران تبعید امام (ره) در ترکیه، دو سرهنگ از سوی دولت مامور امام شده بودند که یکی از آنان پس از مدتی در ایران بود اما یکی دیگر از آنان در تمام دورانی که امام (ره) در ترکیه بسر برد همراه امام بود، وقتی که امام و حاج آقا مصطفی سوار هواپیما شدند و به بغداد رفتند، آن سرهنگ به ایران بازگشت رفتار امام طوری بود که این مامور و سرهنگ دولت مجذوب امام شده بود. این طور که معلوم بود حضرت امام هم از او راضی بود به گونه ای که پس از بازگشت امام به ایران آن سرهنگ هر ماه یک بار پیش امام می آمد و ناهار میهمان حضرت امام (ره) بود.
حاج علی ایران پور کیهان ش 17280

تاثیر نفس

امام تاثیر نفس عجیبی داشتند. وقتی مباحث اخلاقی را به میان می کشیدند و مطرح می کردند اغلب شاگردان ایشان منقلب می شدند و اشکهایشان جاری می شد.
بعضی ها هم با صدای بلند گریه می کردند.
آیت الله محمد مهدی ربانی املشی کیهان ش 17067

شجاعت و صلابت امام