فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

جاذبه امام

نورانیت امام

امام در بدو ورود به قم، پس از تبعید، مورد استقبال مردم قرار گرفت. در همان روزهای اول که به قم تشریف فرما شدند به اتفاق دوستانم و مردم محله از مسجد جامع به سوی منزل امام حرکت کردیم تا ایشان را زیارت کنیم. من چهارده سال بیش تر نداشتم که برای اولین بار حضرت امام را از نزدیک زیارت می کردم. وقتی چهره نورانی و زیبای امام را زیارت نمودم، بسیار مجذوب ایشان شدم. نور ایمان او ما را به خود جلب کرد به طوری که هر هفته به اتفاق دوستان به دیدار ایشان می رفتیم.
یادم می آید امام در روز سوم بعد از ورودشان به قم به دیدار نماینده خود حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد صادق تهرانی که امام جماعت مسجد جامع بود آمدند. آن شب همه جا تاریک بود و نورانیت امام در آن کوچه و محله می درخشید.
محمد تقی خوشبو کیهان ش 17046

سرهنگ محافظ مجذوب شده بود

در دوران تبعید امام (ره) در ترکیه، دو سرهنگ از سوی دولت مامور امام شده بودند که یکی از آنان پس از مدتی در ایران بود اما یکی دیگر از آنان در تمام دورانی که امام (ره) در ترکیه بسر برد همراه امام بود، وقتی که امام و حاج آقا مصطفی سوار هواپیما شدند و به بغداد رفتند، آن سرهنگ به ایران بازگشت رفتار امام طوری بود که این مامور و سرهنگ دولت مجذوب امام شده بود. این طور که معلوم بود حضرت امام هم از او راضی بود به گونه ای که پس از بازگشت امام به ایران آن سرهنگ هر ماه یک بار پیش امام می آمد و ناهار میهمان حضرت امام (ره) بود.
حاج علی ایران پور کیهان ش 17280