فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

عدالت

موظف نیستید

امام می فرمودند: حتی شما اگر برای کشف مواد مخدر به خانه کسی می روید، موظف نیستید که آلبومش را ببینید، یخچالش را نگاه کنید و حتی اگر گناهی کرده باشد موظف نیستید که او را بگیرید و افشا کنید.
حجت الاسلام ناطق نوری - کیهان - 28/8/61

آب لوله کشی را به باغچه ندهید

من شاهد بودم که امام به فردی که به باغچه آب می داد گفت: چرا آب لوله کشی را به باغچه می دهید؟ آن آقا گفت: این آب لوله کشی نیست، آب چشمه است.
امام گفتند: باز معلوم نیست که آب چشمه را هم ما بتوانیم مصرف کنیم، این آب مال همه است، بنابراین کمتر استفاده کنید آن هم در حد ضرورت.
مصطفی کفاش زاده کیهان ش 16681