فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

لباس روحانی باید لباس رزم باشد

سال 59 که گاهی به مناطق جنگی می رفتم پس از اینکه به تهران می آمدم خدمت امام می رفتم.
یکبار که خدمت ایشان رفته بودم لباس سربازی به تنم بود. وقتی سوار هواپیما می شدم که به تهران بیایم قبا می پوشیدم و عمامه سرم می گذاشتم و این لباس هم آن زیر می ماند.
یکبار وقتی چشمان امام به این لباس نظامی افتاد گفتند: مایه افتخار است که یک روحانی، لباس رزم به تنش می کند و این درست همان چیزی است که باید باشد.
آیت الله خامنه ای کیهان ش 17179

دوری از نشانه تکدی

آنچه شاید به نظر من از همه صفات ایشان برجسته تر باشد دور بودن ایشان از هر نوع ریاکاری و عوام فریبی و تظاهر. من هیچ وقت ندیدم که تسبیحی به دست بگیرند و ذکر بگویند. هیچ وقت حاضر نبودند لباس کهنه و کفش پاره بپوشند. از نظر وضع ظاهر خیلی مرتب بودند. می فرمودند: اینها در زمان سابق نشانه تقدس و تقوا بود اما حالا نشانه تکدی است و باید روحانی نشانه تکدی در او نباشد.
آیت الله جعفر سبحانی کیهان ش 16580

توصیه به طلبه های متأهل

یکبار حاج آقا (شهید محلاتی) برای ما نقل کردند که امروز حضرت امام در هنگام درس به طلاب فرمودند:
طلبه های متاهل نباید شبها مطالعه کنند بلکه شبها را به رسیدگی به امورات منزل و توجه به زن و فرزندان گذرانده و سحرها به مطالعه بپردازند.
همسر شهید محلاتی کیهان ش 16929