فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

از اسراف خودداری کنید

ایشان همیشه در مورد خودداری از اسراف، تاکید فراوان می کردند. همیشه می گفتند: تلفن برای کارهای ضروری است و از تلفن کردن برای کارهای غیر ضروری خودداری کنید. همیشه به حد احتیاج چراغ منزل را روشن نگه دارید.
امام خودشان در تاریکی به نماز می ایستادند. اگر چراغ اضافی روشن بود به شدت ناراحت می شدند، گویی عذاب گناهان را به چشم می دیدند.
عاطفه اشراقی کیهان ش 16923

فقط یک نان!

حضرت امام (ره) خیلی مواظب بودند تا در زندگی شان اسراف و تبذیر راه پیدا نکند امام در اوج قدرت با وجودی که پول زیادی داشتند مواظب بودند تا چیزی حیف و میل نشود.
یک روز آقا از در کوچک وارد حیاط شدند و همان وقت مواجه با یکی از خدمتگزاران منزل خود در جماران شدند که دو قرص نان خریده بود. امام به او فرمود: زر سلطان مگر قرار نشد صبح فقط یک نان بگیری. چرا دو تا نان گرفتی؟
او هم به امام گفت: دیدم نان خوبی است و من دو تا نان گرفتم.
آقا فرمود: برگرد و یکی از آن را پس بده تا اسراف نشود. حاج احمد آقا هم ایستاده بود، ایشان رفت و نان را پس داد.
علی ایران پور کیهان ش 17285

از همین آجرها استفاده کن

در ایامی که در نجف بودم، یک روز به منزل رفتم که شخص بنایی آمده بود تا پل بندها (سه، چهار تا پله که زیر آن ریخته بود) را تعمیر کند.
امام پرسید خرج آنها چقدر می شود؟
بنا هم گفت: دوازده دینار
امام فرمود: این دوازده دینار برای این کار زیاد است.
بنا گفت: شش دینار اجرت ما می شود که امام فرمود: قبول، مقدار دو دینار هم هزینه خرید گچ و... می شد که امام هم قبول کردند. اما، ایشان هزینه خرید آجر که چهار دینار می شد نپذیرفتند و به بنا فرمود: برای تعمیر از همین آجرها استفاده کن.
سید ناصر میری کیهان ش 16966