فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

خرید روزانه

امام مایحتاج زندگی خود را، روزانه تهیه می کردند و هرگز حاضر نمی شدند که چیزی را که همان روز احتیاج ندارند تهیه کنند.
حجت الاسلام مسعودی خمینی کیهان ش 16692

موکت کافی است

روزی با یکی از دوستان رفتیم و از بازار برای اتاق امام یک تخته فرش خریدیم. وقتی آن را داخل اتاق آقا پهن می کردیم پرسیدند چه کار می کنید؟
گفتم: می خواهیم این فرش را اینجا بیندازیم.
امام فرمودند: لازم نیست، همین موکت اتاق کافی است، خیلی هم خوب است، فرش را ببرید و پس بدهید.
محمدرضا صدرا کیهان ش 17320

از اسراف خودداری کنید

ایشان همیشه در مورد خودداری از اسراف، تاکید فراوان می کردند. همیشه می گفتند: تلفن برای کارهای ضروری است و از تلفن کردن برای کارهای غیر ضروری خودداری کنید. همیشه به حد احتیاج چراغ منزل را روشن نگه دارید.
امام خودشان در تاریکی به نماز می ایستادند. اگر چراغ اضافی روشن بود به شدت ناراحت می شدند، گویی عذاب گناهان را به چشم می دیدند.
عاطفه اشراقی کیهان ش 16923