فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

از تجملات پرهیز می کرد

امام در نجف اشرف در خانه ای بسیار کوچک و محقر مانند منازل طلابی که توانایی مالی نداشتند، زندگی می کردند. ایشان از تجملات در زندگی به گونه ای کامل پرهیز و از تبذیر و اسراف در غذا و لباس دوری می کرد. و ساده زیستی برای ایشان واقعا ملکه شده بود. در عین حال به نظافت و پاکیزگی اهمیت فوق العاده ای می داد.
آیت الله محمد ابراهیم جناتی کیهان ش 17029

خرید روزانه

امام مایحتاج زندگی خود را، روزانه تهیه می کردند و هرگز حاضر نمی شدند که چیزی را که همان روز احتیاج ندارند تهیه کنند.
حجت الاسلام مسعودی خمینی کیهان ش 16692

موکت کافی است

روزی با یکی از دوستان رفتیم و از بازار برای اتاق امام یک تخته فرش خریدیم. وقتی آن را داخل اتاق آقا پهن می کردیم پرسیدند چه کار می کنید؟
گفتم: می خواهیم این فرش را اینجا بیندازیم.
امام فرمودند: لازم نیست، همین موکت اتاق کافی است، خیلی هم خوب است، فرش را ببرید و پس بدهید.
محمدرضا صدرا کیهان ش 17320