فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

بیایید این فرش را جمع کنید

یک روز امام فرمودند: بیایید این فرش را از اینجا جمع کنید چون روی این فرش نقش و صورت حیوانات است و نماز خواندن در اتاقی که در آن تصویری از انسان یا حیوان باشد، مکروه است. امام تا این اندازه روی مسایل شرعی حساسیت داشتند تا اینکه انسان بگوید ما انقلاب کرده ایم و یا رهبر انقلاب هستیم، دیگر امروز بحث کردن از مستحب و مکروه بدرد جامعه نمی خورد.
حجت الاسلام انصاری کرمانی کیهان ش 16839

فرش را بدوزید

در منزل امام در نجف یک فرش قدیمی بود که روزی آن را شسته و روی پشت بام پهن کردیم.
وقتی آن را پائین می آوردیم وسط فرش پاره شد. خانم که این وضع را دید به امام گفت: آقا! اجازه می دهید این فرش را بفروشیم و بجای آن فرش نو بخریم؟
امام با همه احترامی که برای همسرشان قایل بودند جواب منفی به او دادند و به ما فرمودند:
با یک جوالدوز وسط فرش را بدوزید و آن را در اتاق پهن کنید. ما هم همین کار را کردیم.
محی الدین فرقانی کیهان ش 17328

قالیچه نفیس را بردارید

امام در مدرسه آقای بروجردی در نجف روی یک قالیچه کلکی مندرس زبر نماز می خواند. یک نفر یک قالیچه کاشانی مناسب سجاده آورد و تقدیم ایشان کرد.
آقا دو شب روی آن نماز خواند. شب سوم فرمودند: آقای فرقانی! این سجاده را ببر و آن قالیچه اولی را بیاور.
حجت الاسلام فرقانی کیهان ش 17200