فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

موتور سوار خدمت امام رسید

در سال 1358 روز پنج شنبه قبل از اذان مغرب آقای شیخ حسن صانعی به برادران حفاظت حضرت امام خمینی (ره) خبر داد آماده باشید امام می خواهد به منزل آیت الله پسندیده در یخچال قاضی بروند. بنده به همراه چند تن از برادران بیت حفاظت آماده شدیم تا امام را آنجا ببریم. وقتی از کوچه ممتاز در خیابان صفائیه راه افتادیم در اواسط راه موتور سواری که به همراه خانمش از آنجا عبور می کرد امام ره را دید که در ماشین نشسته است. تا جلوی در منزل ما را همراهی نمودند و هنگامی که به منزل رسیدیم خدمت امام آمد و دست امام را بوسید.
رضا صادقی کیهان ش 17095

چگونه ارزش ملت را بشناسیم

روزی خدمت امام بودیم. ایشان گفتند: نمی دانم چگونه ارزش این ملت را بشناسیم و بیان کنیم من وقتی این جوانان را می بینم در مقابل آنها احساس حقارت می کنم.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 1، ص 134.

ساده زیستی و دوری از اسراف