فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

مردم را کنار نمی زدند

یادم می آید که شب عید امام به حرم رفتند. حرم خیلی شلوغ بود و برای اینکه مردم به طرف امام هجوم نیاورند من از جلو دستم را جلو آوردم که شخصی را کنار بزنم. امام فوراً دست مرا گرفت و عقب کشید. افرادی که با آقا بودند جرأت نداشتند که مردم را کنار بزنند.
حجت الاسلام ناصری کیهان ش 16669

بگذارید بیاید...

یک شب فقیری برای عرض حاجت به بیرونی امام آمد، چون مکرر آمده بود آقایان با او برخورد خوبی نکردند. حضرت امام از دور مواظب بود وقتی نزدیک ما آمد گفت: این چه طرز برخورد است؟ جواب داده شد: او دیروز آمده است و روز قبل هم آمده بود. امام فرمود: بگذارید بیاید، محتاج است، نیازمند است و حاجتش او را واداشت که اینجا بیاید باید حاجتش را برآورده کنیم و یا با بیانی او را راضی کنیم، نرنجانید مردم را.
آیت الله کریمی کیهان ش 17225

با مردم بدرفتاری نشود

همیشه امام به مسئولین سفارش می کردند که شما باید خدمتگزار مردم باشید، دائما به اعضای دفتر اخطار می کردند که مبادا با مردم بد رفتاری شود و شما حق ندارید جلو مردم را بگیرید.
حجت الاسلام انصاری کرمانی کیهان ش 16661