فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

امام و مردم

عشق به مردم

امام پس از عشق و علاقه به خدا و اولیاء، بیشترین عشق و علاقه را به مردم داشتند و عشق به مردم را عشق به خدا می دانستند و پیوسته می فرمودند: دو چیز را دشمنان ما نشناخته اند، یکی اسلام و دیگری مردم ما را.
آیت الله هاشمی رفسنجانی - اطلاعات - 23/4/59 کیهان ش 16674

هر چه دارم متعلق به مردم ایران است

یک خبرنگار فرانسوی از امام پرسید که شایع است آیت الله خمینی خیلی پولدار هستند و حتی از شاه هم بیشتر پول دارند، آیا این درست است؟
ایشان لبخندی زدند و فرمودند:
من هیچ چیز ندارم و آنچه را هم دارم متعلق به مردم ایران است.
رسول صدرعلی کیهان ش 17323