فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

تمامی مستحبات نماز را بجا می آوردند

امام در اواخر عمر نیز مانند دوران جوانیشان عبادت می کردند. زمانی که در بیمارستان بستری بودند، با وجودی که سرم به دست و پایشان وصل بود، بر روی تخت بیمارستان، حتی یکی از مستحبات را ترک نکردند. تعقیبات، قرآن، عطر، تحت الحنک، شانه و تمامی مستحبات نماز را به جای می آوردند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 91

موقع قدم زدن ذکر می گفتند

ما به طور مکرر شاهد بودیم که امام به هنگام قدم زدن عصرانه که به عنوان ورزش کاری مهم و لازم برای تامین سلامت ایشان بود، با تسبیحی که در دست داشتند به ذکر خدا مشغول بودند.
از برنامه های امام قدم زدن و پیاده روی روزانه به مدت حدود چهل دقیقه تا یک ساعت بود که در هنگام قدم زدن گاهی اوقات اخبار رادیو را گوش می کردند. بعضی مواقع نیز به هنگام قدم زدن مطالعه می کردند که بعدها به توصیه اطبا در هنگام قدم زدن مطالعه ای نداشتند و فقط ذکر می گفتند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 107

موقع وضو ذکر می گفتند

امام دائم الوضو بودند و هیچ گاه دیده نشده که ایشان بدون وضو به اطاق خود مراجعت نمایند. بارها شاهد بودم امام به هنگام وضو گرفتن اذکار مستحبی را که باید حین وضو بخوانند می خواندند.
برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج 3،ص 84