فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

ایاک نعبد و ایاک نستعین

یکی از اذکاری که حضرت امام با آن مانوس بود، ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین بود من از نزدیک خدمت امام بودم و این ذکر را از زبان امام می شنیدم.
سرگرد حسین مرتاضی کیهان ش 16941

آغاز دیدار با نام خدا

گاهی که لازم بود برای تشرف خدمت امام برای ورود اجازه گرفته شود، امام به جای استفاده از کلمه بفرمایید می فرمودند:
بسم الله
با آنکه کلمه بفرمایید کلمه متعارفی است، به جای استفاده از آن، از کلمه بسم الله استفاده می کردند که ضمن ذکر نام خدا، با استعاره ای لطیف اجازه ورود و آغاز دیدار را با نام خدا قرین می کردند.
حجت الله رحیمیان کیهان ش 17046

دعای کمیل و مناجات شعبانیه

یکبار از امام پرسیدم که در میان دعاهای معروف، به کدامیک از آنها بیشتر انس یا اعتقاد دارید؟
ایشان پس از تامل فرمودند:
دعای کمیل و مناجات شعبانیه
آیت الله خامنه ای کیهان ش 16665