فهرست کتاب


یاد خدا

مرکز غدیر‏‏‏

323- فراغت حال برای ذکر و عبادت

از ابوبصیر نقل شده است که گفت: به امام صادق (ع) عرضه داشتم: به چه علت خدا عذاب را از قوم یونس برداشت، با این که تا بالای سرشان آمد و بر سرشان سایه افکند و این معامله را با هیچ قومی دیگر نکرد؟
امام فرمود: برای این که در علم خدای تعالی این معنا بود که به زودی عذاب را از آنان برمی گرداند به خاطر این که توبه می کنند و اگر این جریان را به اطلاع یونس نرساند، برای این بود که یونس فارغ برای عبادت او باشد و در شکم ماهی به مناجات بااو بپردازد و در عوض، مستوجب ثواب و کرامت او گردد.(327)

324- اذکار امام حسین (ع) در دعای عرفه

امام حسین (ع) در دعای عرفه این گونه زمزمه می کند:
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است و من از ستمکارانم.
لا اله الا انت سبحانک انی من المستغفرین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است و من از آمرزش خواهانم.
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است و من از یکتا پرستانم.
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الخائفین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است و من از هراسناکانم.
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است و من از وحشت زدگانم.
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الراجین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است و من از امیدوارانم.
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الراغبین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است و من از مشتاقانم.
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المهلّلین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است و من تو را خدا گویانم.
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المسبحین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است و من تو را تسبیح گویانم.
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المکبرین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است و من تو را تکبیر گویانم.
لا اله الا انت سبحانک ربی و رب آبایی الاولین؛ جز تو خدایی نیست، ذات تو منزه است، ای خدای من و پشینیان من.

325- مداومت در ذکر یونسیه

عالم بزرگوار حاج میرزا جواد ملکی تبریزی گوید: مداومت ذکر یونسیه در شبانه روز ترک نشود، هر چه زیادتر، اثرش هم زیادتر. اقل اقل آن چهار صد مرتبه است، خیلی اثرها دیدم، بنده هم تجربه کرده ام، چند نفر هم مدعی تجربه اند.(328)