فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

تهور و بی باکی

1- هر که خود را در مهالک اندازد پشیمان گردد.

ترسها

1- هر که بر (مرکب) ترسها سوار شود اموال را کسب کند (یعنی آدمی باید برای کسب مال دل به آب زند و از ضرر نترسد).

توهین کردن

1- هر که به مردان (بزرگ) توهین نماید (و آنها را خوار شمارد) کم شود (چه از نظر رتبه و قدر و منزلت و چه از نظر یار و یاور).