فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

شوخی

1- شوخی بسیار و کار غیر جدّی نشانه جهل است.
2- هر که شوخی او بسیار باشد نادان شمرده شود.
3- هر که شوخی او بسیار باشد جدّ او (در نزد مردم) باطل شود (یعنی مردم همه چیز او را به باطل گیرند).
4- هر که شوخی او بر او غلبه کند عقلش فاسد گردد.

هلاک کنندگان

1- سه چیز هلاک کننده است: فرمانبرداری زنان، و پیروی خشم و غضب، و فرمانبرداری شهوت و خواهش.
2- سه چیزند که هلاک کننده اند: جرأت و دلیری کردن بر پادشاه، و امین کردن خیانتکار، و آشامیدن زهر برای آزمایش .
3- سه معصیت است که آنها سوزانده هلاک کننده اند: پریشانی و فقر بعد از توانگری، و ذلّت و خواری بعد از عزّت، و نیافتن و از دست دادن دوستان.
4- سه چیز است که قوا را سست می کنند: نیافتن و از دست دادن دوستان، و درویشی و فقر در غریبی، و دائم بودن سختی (مثل بیماریها و سایر اموری که تحمل آن مشکل است).

غیبت کردن با اشاره

1- عیب گو (و یا غیبت کننده به سبب اشاره) نکوهیده طعن زده شده است.