فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

ارمغان

1- ارمغان (کادو و سوغاتی) برای کسی بردن دوستی را می کشاند (چون انسان بنده احسان است).
2- به پادشاه تلطّف و مهربانی نشده، و کینه خشمناک بیرون نگشته، و مهجور (کسی که او را ترک کرده اند و یا او ترک دیگران کرده باشد) مایل نشده، و سختی های کارها برآورده نگشته، و بدیهای دفع نشده به مثل هدیه (که آن قوی ترین سبب خواهد بود برای رفع تمام مشکلها).

بیهودگوئی

1- از بیهوده گوئی (یا پرحرفی) بر حذر باش، پس آسانتر زیان آن سرزنش است.
2- بر تو باد دوری کردن از بیهوده گویی (و یا پرسخنی)، پس کسی که سخن او زیاد باشد گناهان او فراوان است (چون در پرحرفی کم اتفاق می افتد که از غیبت و دروغ و مانند آن خالی بماند).
3- هرزه گویی (یا بسیارگویی) به حوادث زیانبخش نزدیک کننده است.
4- هرزه گویی (یا پرگویی) بر خون یا روح می آید (یعنی سبب قتل خواهد شد).
5- بسیاری هرزه گویی عار و ننگ را کسب می کند.

شوخی

1- شوخی بسیار و کار غیر جدّی نشانه جهل است.
2- هر که شوخی او بسیار باشد نادان شمرده شود.
3- هر که شوخی او بسیار باشد جدّ او (در نزد مردم) باطل شود (یعنی مردم همه چیز او را به باطل گیرند).
4- هر که شوخی او بر او غلبه کند عقلش فاسد گردد.