فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

تهمت

1- هر که نفس خود را در معرض تهمت درآورد پس البته نباید سرزنش کند کسی که نسبت به او بدگمان می شود.

راه یافتن

1- افزونترین اندوخته رسیدن به حق (یا راه یافتن) است.
2- بسبب هدایت (یعنی راه راست یافتن) بینائی زیاد می شود.
3- گمراه گردید کسی که به غیر هدایت خدا راه یافت (چون راه غیر خدا بیراهه است).
4- خوشا بحال کسی که به راه راست مبادرت ورزیده پیش از آنکه درهای آن بسته شود.
5- پیروی و فرمانبرداری راه راست رستگاری آورد.
6- به پیروزی رسیده هر که به نور هدایت روشنی جسته، و خواسته های خواهش را مخالفت ورزیده، و ایمان را تجهیزات و آماده شده روز بازگشت خود، و تقوا را ذخیره و توشه خویش قرار دهد.
7- چگونه گمراه راه می یابد در صورتی که رهنما غافل باشد؟!.
8- چگونه غیر خود را هدایت و راهنمایی می کند کسی که نفس خود را گمراه می سازد؟!.
9- چگونه بر راهنمائی توانائی دارد کسی که خواهش بر او غلبه کرده است؟!.
10- باید شعار (و جامه ملاصق بدن) تو بر راه راست رفتن باشد.
11- هر که راه یافت رستگار گردید.
12- هر که به رهنمودهای خدا طلب راه راست کند خداوند او را ارشاد و راهنمائی نماید.
13- هر که به غیر راهنمائی خدای سبحان راهنمائی خواهد گمراه خواهد گردید.
14- هر که به رهنمودهای خدا راه بیابد از اضداد (صفات متضاده افراط و تفریط و یا فرقه های متضاده مانند غالی و تالی یا دشمنان خدا) جدا شود.
15- هر که طلب هدایت کند از غیر اهل آن (یعنی از غیر راه خدا و رسول و امام و کسانی که راه آنان را پیموده اند) گمراه خواند گردید.
16- هر که از گمراه راهنمائی خواهد از راه واضح و راه راست کور گردد.
17- راهنمائی و هدایت الهی (که بوسیله پیمبران و امامان بدست ما می رسد) بهترین هدایت و راهنمائی است.
18- نیست گمراهی با هدایت و راه یافتن (کسانی گمراهند که راه دین را نیافته اند).
19- هیچ راهنمائی راست تر از هدایت و راه یافتن نیست.
20- هدایتی نیست برای کسی که برای او علمی نیست.

ارمغان

1- ارمغان (کادو و سوغاتی) برای کسی بردن دوستی را می کشاند (چون انسان بنده احسان است).
2- به پادشاه تلطّف و مهربانی نشده، و کینه خشمناک بیرون نگشته، و مهجور (کسی که او را ترک کرده اند و یا او ترک دیگران کرده باشد) مایل نشده، و سختی های کارها برآورده نگشته، و بدیهای دفع نشده به مثل هدیه (که آن قوی ترین سبب خواهد بود برای رفع تمام مشکلها).