فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

بخشش

1- بسا موهبت و بخششی که مصیبت (ندارائی) از آن بهتر است (چون ممکن است بخشنده لئیم و یا منت گذار باشد).

گمان

1- غلط دانستن (و یا گمان و خیال) مانند دانستن نیست (یعنی باید آدمی در کارها به دنبال فهم برود نه خیال کار کند).

تهمت

1- هر که نفس خود را در معرض تهمت درآورد پس البته نباید سرزنش کند کسی که نسبت به او بدگمان می شود.