فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

سستی

1- سستی و کاهلی در دنیا تباه ساختن (عمر) و در آخرت ندامت است.
2- سستی و کاهلی ضایع کردن عمر و فرصت است.
3- سستی سبب فوت کارهای مهم است.
4- سستی و کاهلی طبیعت کم عقلان است.
5- بسبب سستی و کاهلی از دست رفتن (سعادت و کمال) حاصل خواهد گردید. (یعنی هر چه از دست رود اکثراً از راه سستی خواهد بود).
6- سستی را با عزم و تصمیم (جدّ و جهد) برطرف کنید.
7- هر که کسالت و کاهلی را پیروی کند حقوق را ضایع نموده است.
8- هر که کاهلی را اطاعت نماید پشیمانی او را احاطه خواهد نمود.
9- از اهمال در کار، تنبلی و سنگینی زائیده می شود.

بخشش

1- بسا موهبت و بخششی که مصیبت (ندارائی) از آن بهتر است (چون ممکن است بخشنده لئیم و یا منت گذار باشد).

گمان

1- غلط دانستن (و یا گمان و خیال) مانند دانستن نیست (یعنی باید آدمی در کارها به دنبال فهم برود نه خیال کار کند).