فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

بی حیائی

1- بر حذر باش از بی شرمی، زیرا که آن ترا به سواری زشتی ها، و رسیدن به گناهان و ارتکاب آنها میراند.
2- بی حیائی دلیل و یا نشانه و یا سر سخن بدیست (چون کسی که بی شرم بود و از خدا و خلق حیاء نکرده وارد مرتع گناهان خواهد گردید).
3- رأس هر بدی بی حیائی است (زیرا که منشأ گناهان است).

بزرگ داشتن

1- خدای سبحان را تعظیم کنید، و از حرامهای او دوری گزیده، و دوستانش را دوست دارید.
2- بزرگان خود را تعظیم و توقیر کنید، تا کوچکان شما شما را توقیر کنند.

تقیه

1- بر تو باد به تقیه زیرا که آن خصلت مردمان صاحب رتبه است (مانند علماء که عارف به حکم تقیه اند، تقیه آن است که انسان در موضوعی از احکام و یا در عقیده ای خود را از دشمن محفوظ دارد).
2- دینی نیست برای کسی که تقیه ای برای او نیست.
3- پنهان داشتن دین در محل مناسب آن، دینداریست.