فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

موافقت

1- موافقت بسیار (بدون آنکه هیچ مخالفتی شود) نفاق است.

بی شرمی

1- بد روئی است روی بی شرم و حیاء.
2- چه چیز نادان را بی حیاء نموده است. (البته جهالت او).
3- بی شرمی مرد او را عیبناک سازد.

بی حیائی

1- بر حذر باش از بی شرمی، زیرا که آن ترا به سواری زشتی ها، و رسیدن به گناهان و ارتکاب آنها میراند.
2- بی حیائی دلیل و یا نشانه و یا سر سخن بدیست (چون کسی که بی شرم بود و از خدا و خلق حیاء نکرده وارد مرتع گناهان خواهد گردید).
3- رأس هر بدی بی حیائی است (زیرا که منشأ گناهان است).