فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

به هم پیوستن

1- بر شما باد به پیوستن و موافقت، و دوری کنید از بریدن و ترک یکدیگر کردن.
2- در مقابل کسی که از تو بریده پیوند کننده، و در برابر کسی که از تو مسئلت نماید بخشنده، و برای کسی که از مسئلت تو خاموش است ابتداء کننده (به بخشش) باش.
3- هر که با بی چیزی به تو پیوند کند برایت بهتر از کسی است که با مالداری از تو ببرد (و شرایط برادری را مراعات ننماید).
4- هر که به سبب حرمت اسلام به تو پیوند زند علی التحقیق به محکمترین وسیله ها متوسل شده است.
5- پیوند (و معاشرت) با افاضل موجب سربلندی می شود.
6- به هر که می پیوندید در راه خدا بپیوندید، و از کسی که می برید و کناره می گیرید در راه خدای سبحان کناره گیری کنید و ببرید.
7- پیوند کننده ندار بهتر از برنده مالدار است.
8- پیوند کننده (و احسان کننده واقعی) مردم کسی است که پیوند کند با کسی که او را بریده باشد.
9- هرگز برادر تو بر بریدنت از تو بر پیوند خود قوی تر نباشد (بلکه پیوند باید قوی تر باشد).

فروتنی

1- فروتنی برترین دو شرف و بلندی مرتبه است.
2- فروتنی با بلندی مرتبه مانند عفو با قدرت است.
3- فروتنی سر عقل، و تکبر سر جهل و نادانی است.
4- فروتنی نما تا بلند مرتبه شوی.
5- بزرگترین مردم از نظر بلندی و رفعت کسی است که نفس خویش را پست نموده باشد.
6- بلندترین خصلتها فروتنی و بردباری و نرمی پهلو (و خوش خو) است.
7- فروتنی کردن بلند می سازد، و تکبر پستی آورد.
8- فروتنی نتیجه و میوه دانش است.
9- فروتنی پست مرتبه را بلند گرداند.
10- فروتنی دلیل و نشانه نجابت است.
11- فروتنی فضیلت آدمی را منتشر می گرداند.
12- فروتنی زکات شرف بزرگی است.
13- فروتنی شریف ترین آقائی و بزرگی است.
14- فروتنی نردبان شرف و بزرگی است (یعنی هر که می خواهد بزرگ شود و به بام شرف رسد باید فروتنی کند).
15- فروتنی از دامهای شکار شرف و برتری است.
16- براستی که اگر تو فروتنی نمائی خداوند تو را برکشد و بلند گرداند.
17- بسبب فروتنی بلندی مرتبه حاصل خواهد شد.
18- بوسیله فروتنی بلندی مرتبه زینت داده می شود.
19- بسبب بسیاری فروتنی (در مقابل خدا و خلق) شرف و بزرگی کامل می شود.
20- برای خدا فروتنی نما تا تو را برکشد و بلند مرتبه گرداند.
21- فروتنی آدمی (یا مرد) را بالا می برد.
22- تمامی شرف و بلندی مرتبه فروتنی است.
23- فروتنی کردن بلند مرتبه مردم را به احترام او دعوت خواهد نمود.
24- ثمره و میوه فروتنی دوستی است (از خالق و خلق).
25- حاصل و نتیجه فروتنی بلندی مرتبه است.
26- برای فروتنی کفایت می کند شرافت و بلندی مرتبه.
27- برای بلندی مرتبه کفایت می کند رفعت و بلندی.
28- آنچنان که فروتنی کنی بزرگ شوی.
29- کسی که فروتنی کند بلند مرتبه شود.
30- هر که متواضع باشد شرف و بلندی مرتبه را از دست ندهد.
31- هر که فروتنی کند خداوند او را بزرگ گرداند و برکشد.
32- فروتنی ننماید مگر بلند مرتبه.
33- شرفی مانند فروتنی کسب نشده (یعنی فروتنی بالاترین شرف است).
34- احدی فروتنی نکرده مگر آنکه خداوند بلند مرتبه جلالت او را زیاد گرداند.
35- چه نیکوست فروتنی توانگران برای درویشان از جهت طلب آنچه در نزد خدای سبحان است (از اجر و ثواب) و چه نیکوست تکبر فقراء بر توانگران از جهت اعتماد بر خدای سبحان (که اوست روزی ده و روزی رسان).
36- هیچ شرفی مانند فروتنی (در برابر خلق و خالق) نیست.
37- با گسترانیدن بال (یعنی فروتنی و همواری) کارها منظم گردد.

وطن

1- از کم همتی و تنگدستی است ملازم بودن وطن (و به مسافرت نرفتن).
2- رفتن از وطن یکی از دو پراکندگی است.