فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

سخن چین

1- هر که سخن چین را تصدیق کند دوست را فاسد کند (چون سخن چین پیوسته می کوشد میان دوستان جدائی اندازد).

به خدا رسیدن

1- هرگز به پروردگار نخواهد پیوست تا آنکه از خلق ببری.
2- رسیدن و پیوستن به خدا در بریدن از مردم است.

به هم پیوستن

1- بر شما باد به پیوستن و موافقت، و دوری کنید از بریدن و ترک یکدیگر کردن.
2- در مقابل کسی که از تو بریده پیوند کننده، و در برابر کسی که از تو مسئلت نماید بخشنده، و برای کسی که از مسئلت تو خاموش است ابتداء کننده (به بخشش) باش.
3- هر که با بی چیزی به تو پیوند کند برایت بهتر از کسی است که با مالداری از تو ببرد (و شرایط برادری را مراعات ننماید).
4- هر که به سبب حرمت اسلام به تو پیوند زند علی التحقیق به محکمترین وسیله ها متوسل شده است.
5- پیوند (و معاشرت) با افاضل موجب سربلندی می شود.
6- به هر که می پیوندید در راه خدا بپیوندید، و از کسی که می برید و کناره می گیرید در راه خدای سبحان کناره گیری کنید و ببرید.
7- پیوند کننده ندار بهتر از برنده مالدار است.
8- پیوند کننده (و احسان کننده واقعی) مردم کسی است که پیوند کند با کسی که او را بریده باشد.
9- هرگز برادر تو بر بریدنت از تو بر پیوند خود قوی تر نباشد (بلکه پیوند باید قوی تر باشد).