فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

برابری

1- براستی که برابر داشتن رفیقان با خود از گرامی بودن اصل و نژاد است.
2- برابر دانستن دیگران را به خود افزون ترین اعمال است، (پوشیده نماند که برتری و افضلیت ممکن است نسبی باشد، و یا محتملاً طرف خطاب فردی باشد که بیان آن از جهت ترغیب او باشد نسبت به چنین عملی، و یا راستی برتر باشد، زیرا ممکن است مانند نماز و حج و امثال آن که درباره آنها افضل گفته شده به این مقام نرسد، چون انجام آنها مشکل نیست، و لذا اکثر قریب به اتفاق انجام می دهند، اما کمتر کسی دیده می شود، که در تمام امور مالی و غیره، دیگران را با خود یکی داند و مساوات برقرار سازد، و به همین جهت افضل خواهد شد).
3- برادری به چیزی مانند برابری حفظ نخواهد گردید.

سخن چین

1- هر که سخن چین را تصدیق کند دوست را فاسد کند (چون سخن چین پیوسته می کوشد میان دوستان جدائی اندازد).

به خدا رسیدن

1- هرگز به پروردگار نخواهد پیوست تا آنکه از خلق ببری.
2- رسیدن و پیوستن به خدا در بریدن از مردم است.