فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

اعتماد به خدا

1- هر که بخدا اعتماد کند توانگر گردد.
2- هر که بخدا اعتماد داشته باشد بر او توکل کند.
3- هر که بخدا اعتماد داشته باشد یقین خود را نگهداری کرده است.
4- هر که اعتماد کند به اینکه آنچه خداوند برایش تقدیر فرموده هرگز از او فوت نمی شود دلش راحت شود.
5- بسا اعتماد کننده (به کسی و یا به چیزی و به غیر خدا) که خجل گردد.

یافتن

1- یافتن مطالب و ادراک آن تسلّی است.

درد

1- هر که دردی را که به سه روز است رسیده کتمان کند و به سوی خدای سبحان شکایت برد خداوند سبحان شفا دهنده او خواهد بود.