فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

خواب

1- خواب، راحتی از درد است، و موافق آنست مرگ، (یعنی آن هم راحتی از درد و الم و مصیبت است البته برای خوبان).
2- بد طلبکاریست خواب، عمر کوتاه را فانی ساخته، و اجر بسیار را از دست می برد.
3- هر که خوابش در شب زیاد باشد چیزی از عمل از او فوت شود که در روز آن را تدارک نخواهد نمود.
4- چه چیز شکننده کرده خواب را برای تصمیم و عزیمتهای امروز (یعنی کارهای خیر را تأخیر مینداز که خواب آن را خواهد شکست و یا از حوادث و تصمیمات مترس که خوابی آن را عوض خواهد نمود و بشر متلّون است تصمیماتش گوناگون است حافظ گوید:
5- کسی که سنگین خوابیده (یعنی با سیری) خوابهای او او را تکذیب می نماید (یعنی اعتبار ندارد، چنانکه اگر بخواهند خواب کسی را رد کنند گویند: زیاد خوردی).
6- وای بر کسی که در خواب است (غرض بدی خواب بسیار و یا خوابی است که آدمی را محروم سازد) چه زیانکار کرده او را عملش کوتاه و اجر و مزدش کم خواهد بود (چون نمی رسد کاری کند فقط از خواب بهره می برد).

نیابت

1- چون تو نائب شوی پس جدّ و جهد کن (چون در نیابت مشغول الذمه خواهی شد باید کوشید تا فارغ الذمه گردی).

رسیدن

1- هر کس (به جاه و مقام یا به دولت و مطلبی مهم) برسد سربلندی کند.