فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کم شدن

1- کم شده (یعنی کسی که نقص و عیب در اخلاق او می باشد)، عیبش از او پوشیده شده است (به این معنی که به عیوب خود پی نبرد).

انتقام

1- پیشی گرفتن به انتقام از خصلتهای مردم پست و دنی است.
2- زشت ترین کردارهای شخص مقتدر انتقام کشیدن است.
3- بدی عقوبت از بد پیروزی یافتن است (یعنی زیادتر از اندازه انتقام کشیدن پیروزی زشتی است که اگر پیروز نمی شد بهتر بود).
4- هر که گناهکار را (در گناهی که سزاوار عفو است) عقوبت نماید فضل و فزونی خود را فاسد کرده است.
5- هر که از گناهکار انتقام کشد افزونی مرتبه (و فضیلت) خود را در دنیا باطل ساخته و ثواب آخرت از او فوت شود.
6- شتاب کردن در انتقام از خصلتهای لئیمان است.

انتقامهای الهی

1- چگونه شما را شبیخون انتقامهای خدا بیدار نمی سازد، و حال آنکه در حقیقت بسبب نافرمانیهای او در ورطه های قهرش افتاده ای؟!
2- چه نزدیک است انتقام (الهی) به اهل ظلم و تجاوز.