فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

یاری خواستن

1- هر که از اعداء خدا یاری جوید مستحق خذلان و خواری گردد.
2- هر که بخدا یاری جوید یاری او غالب باشد (یعنی خداوند یاریش کند).

خدایار

1- هر که خداوند یاری کننده او باشد بر دشمن خود پیروز گشته، و برایش گروهی خواهد بود (در اینجا حضرت لطیفه ای بکار برده است که خداوند با اینکه فرد است او را گروه معرفی فرموده، یعنی چنانکه لشکر و قشون سبب پیروزی هستند خدای واحد احد نیز همچون لشکر و بالاتر سبب غلبه خواهد بود آری غلبه گروه هم با خواست اوست).

انتصاف و انتقام

1- نیکوکار از فاسق انتقام نخواهد کشید (ممکن است از جهت برتری خود باشد و یا آنکه می داند اگر انتقام کشد او بدتر خواهد نمود).
2- عالم از جاهل انتقام نکشد (بهمان اعتبار).
3- کریم از لئیم انتقام نکشد (بهمان اعتبار).
4- از سفیه (کم حلم و یا نادان) هرگز استیفای حق نمی شود مگر به بردباری از او (بهمان اعتبار که جلوتر ذکر شد).