فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

یاری حق

1- اگر ناچار متعصب خواهید بود، پس در یاری حق و فریادرسی ستمدیده بیچاره متعصب باشید.
2- اگر از یاری کردن حق پشت نگردانیده بودید از خواری باطل ناتوان و سست نمی شدید (یعنی می توانستید باطل را سرنگون کنید، مخفی نماند که عبارت ناقص است و بنا بر آنچه در نهج البلاغه خطبه / 165 ذکر شده است: ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحقّ و لم تهنوا عن توهین الباطل ام یطمع فیکم من لیس مثلکم... بنابراین معنی چنین است اگر شما از یاری حق یکدیگر را باز نمی داشتید و از پست گردانیدن باطل (معاویه) سستی نمی کردید در شما طمع نمی کرد کسی که مثل شما نیست و علیه شما قوت نمی گرفت.
3- کسی که یاری حق کند رستگار گردد.
4- خدا را با دل و زبان و دست خود یاری نما، زیرا که خداوند سبحان در حقیقت متکفل و ضامن نصرت کسی است که او را یاری کند.
5- هر که از یاری کردن ولیّ خود (خدا و رسول و امام یا کسی که در خط آنها حرکت می کند) بخوابد (و نسبت به آن بی تفاوت باشد) به لگد و پامال کردن دشمن خود بیدار خواهد گردید.
6- هر که نیزه خشم را برای خدای سبحان تیز نماید علیه نیروهای باطل قوی خواهد گرید (در نهج البلاغه کلمات قصار / 165 چنین دارد قوی علی قتل أشداء الباطل یعنی بر کشتن سخت ترین باطل پیروز شود).
7- نصر (و غلبه) را از دست نداده کسی که بصیر و شکیبائی یاری جسته است.

یاری باطل

1- هر که یاری باطل کند زیان بیند.

یاری خواستن

1- هر که از اعداء خدا یاری جوید مستحق خذلان و خواری گردد.
2- هر که بخدا یاری جوید یاری او غالب باشد (یعنی خداوند یاریش کند).