فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

شادمانی

1- بسا شادمان و بی غمی که به کدورتی برگردد (پس نباید به آن مغرور شد).
2- گاهی سیر و گشت به غصه و اندوه مبدل می گردد.

عبادت کننده

1- چه بسا کننده ای که برای او دینی نیست (یعنی نباید عبادت کسی آدمی را فریب دهد).

زنها

1- زنها بزرگترین دو فتنه اند (یکی از آنها مال و اولاد و دیگری زنان).
2- زنها گوشتی هستند بر روی تخته گوشت مگر آنچه از آن دفاع شود.
3- از زنان بد بپرهیزید، و از خوبان ایشان بر حذر باشید (مبادا شما را به مخالفت پروردگار مبتلا سازند).