فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

پاکیزگی از معاصی

1- پاکیزگی از گناهان عبادت توبه کنندگان است.
2- پاکیزگی عین کیاست و عاقلی است.
3- پاکیزگی اول نجابت و یا تندی فهم است.
4- پاکی و پاکیزگی نشانه پاکدامنی است.
5- پاکیزگی (در زندگی و یا از گناهان) از خصلتهای نفسهای پاک است.
6- (از گناهان) پاکیزه باش، تا باتقوا گردی.

شادمانی

1- بسا شادمان و بی غمی که به کدورتی برگردد (پس نباید به آن مغرور شد).
2- گاهی سیر و گشت به غصه و اندوه مبدل می گردد.

عبادت کننده

1- چه بسا کننده ای که برای او دینی نیست (یعنی نباید عبادت کسی آدمی را فریب دهد).