فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

با یکدیگر نزاع نمودن

1- با پست مرتبه منازعه مکن، پس بر تو دلیر شود (و رعایت ادب در حق تو ننماید).
2- با سفیهان منازعه مکن، و شیفته زنان مشو، زیرا که چنین کاری عقلاء را عیبناک سازد.
3- با مردم پست مرتبه نزاع نمودن بزرگی و مهتری را عیبناک می سازد.

منزل و مسکن

1- منزل خوب یا وسع یکی از دو بهشت است.
2- هر که فضای خانه او (و یا شعاع معاشرت او نسبت به خلق) تنگ باشد راحتی او کم خواهد بود.
3- از منزلهای بی خبری و جفا، و کمی یاران بر طاعت خدا دوری نما (یعنی در چنین جائی اقامت و سکنی مکن، زیرا بیخبران و جنایتکاران دور از معارف و محاسن در آنجا بوده، و از یاران خدا خالی می باشد).
4- بسا بنا کننده جائی که در آن سکونت ننماید.

پاکیزگی از معاصی

1- پاکیزگی از گناهان عبادت توبه کنندگان است.
2- پاکیزگی عین کیاست و عاقلی است.
3- پاکیزگی اول نجابت و یا تندی فهم است.
4- پاکی و پاکیزگی نشانه پاکدامنی است.
5- پاکیزگی (در زندگی و یا از گناهان) از خصلتهای نفسهای پاک است.
6- (از گناهان) پاکیزه باش، تا باتقوا گردی.