فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

پشیمان

1- خوشا بحال هر پشیمان بر لغزش خود، تلافی کننده گذشته را گناهش را.
2- هر که پشیمان شود در حقیقت توبه کرده است.

ترسانیدن

1- ترسانیدن (خود) معذور ساختن است (چنانکه سواره ای قبل از پامال نمودن پیاده خبر داده، و یا راننده ای بوق می زند اگر بعد از اخبار، طرف پامال گردید، منذر معذور است و عرفاً مؤاخذه نخواهد شد).

با یکدیگر نزاع نمودن

1- با پست مرتبه منازعه مکن، پس بر تو دلیر شود (و رعایت ادب در حق تو ننماید).
2- با سفیهان منازعه مکن، و شیفته زنان مشو، زیرا که چنین کاری عقلاء را عیبناک سازد.
3- با مردم پست مرتبه نزاع نمودن بزرگی و مهتری را عیبناک می سازد.