فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

طلب یاری

1- هر که از (آدم) پست طلب یاری کند (نه از عزیز و محترمی) خوار گردد.
2- هر که یاری نکند یاری نشود (ممکن است نصرت الهی منظور باشد).

راز گفتن

1- خیری نیست در مناجات (و راز گفتن) مگر برای دو مرد (و دو دسته از مردم) عالمی گویا (که از مسائل و اسرار پرسیده می شود) یا گوش دهنده و شنونده نگهدارنده.

پشیمانی

1- پشیمانی یکی از دو توبه است.
2- بر آنچه بد کرده ای پشیمان شو (چه نسبت به مقام الهی و چه نسبت به مخلوق) و بر احسانی که نموده ای پشیمان مشو.
3- پشیمانی استغفار است (یعنی کسی که از عملکرد خود نادم شد راستی توبه کرده، نیازی به لفظ استغفر اللّه ندارد، بلکه خود آن طلب مغفرت می باشد).
4- پشیمانی بر گناه آن را محو می سازد.
5- پشیمانی بر گناه استغفار است.
6- پشیمانی بر گناه از باز گشتن به آن جلوگیری می کند (یعنی نمی گذارد که انسان دوباره مرتکب معصیت گردد).
7- پشیمانی دل گناه را پوشیده، و جرم و گناه را می برد (و در حقیقت توبه واقعی پشیمانی است).